Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau >>
Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas

Vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34, statant statinį, kai dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.


Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:

 

  • koordinuos saugos ir sveikatos reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje statinio statybos metu;
  • spręs techninius ir organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito;
  • koordinuos darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;
  • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguos darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte;
  • organizuos darbdavių keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą bei tarpusavio bendradarbiavimą;
  • kontroliuos statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
  • kontroliuos, kaip rangovai (subrangovai) statybvietėje laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų saugos ir sveikatos darbe reikalavimų;
  • dalyvaus statybvietėje rengiamuose saugos ir sveikatos susirinkimuose ir pildys koordinavimo žurnalą.