Profesinės rizikos centras

Specialistai, atitinkantys visus kvalifikacinius ir kompetencijos reikalavimus, identifikuos rizikos veiksnius Jūsų įmonėje.

Plačiau >>
Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose yra nuolatinis ir neatsiejamas nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevencijos procesas.

 

Profesinės rizikos vertinimo procesas susideda iš 5 etapų:

 

1 etapas. Rizikos vertinimo objektų nustatymas (rizikos identifikavimas). Identifikuojami esami ir galimi rizikos veiksniai, susiję su kiekvienu atliekamu darbu, gamybos procesu ar vieta įmonėje. Sudaromas rizikos vertinimo darbų planas, kuriame rizikos vertinimo darbai bei objektai, įvykdymo terminai ir atsakingi darbuotojai. Planą patvirtina darbdavys ar jo įgaliotas asmuo.


2 etapas. Rizikos tyrimas. Pagal parengtą rizikos vertinimo darbų planą tyrimo metu nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą.

 

Tiriami:

  • fizikiniai veiksniai
  • cheminiai veiksniai
  • ergonominiai veiksniai
  • psichosocialiniai veiksniai
  • fiziniai veiksniai

Fizikinius darbo aplinkos kiekybinius matavimus atlieka UAB „Verslo Aljansas“ akredituota laboratorija. Ergonominių, psichosocialinių, fizinių rizikos veiksnių tyrimus atlieka kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys UAB „Verslo Aljansas“ specialistai.


3 etapas. Rizikos nustatymas (vertinimas). Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis. Atsižvelgiant į nustatytą rizikos dydį, priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Atlikus darbo vietos rizikos vertinimą, užpildoma profesinės rizikos įvertinimo kortelė.

 

4 etapas. Atlikus darbo vietose profesinės rizikos vertinimą ir nustačius rizikos priimtinumą, parengiamas rizikos šalinimo ar mažinimo planas, kuriame numatomos prevencinės priemonės rizikos veiksniams pašalinti arba sumažinti.

 

5 etapas. Įgyvendinamos prevencinės priemonės, nustatytos rizikos šalinimo ar mažinimo plane. Įgyvendinus numatytas priemones konkrečiai rizikai šalinti ar mažinti, atnaujinamas šios rizikos įgyvendinimas.